Natuurlijk Delfland dient bezwaar in bij Gedeputeerde Staten vanwege rugstreeppad

Natuurlijk Delfland dient bezwaar in bij Gedeputeerde Staten vanwege rugstreeppad

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft een vergunning afgegeven voor het wegvangen, vervoeren en doden van de rugstreeppad in Duinvallei Watergat in Monster. De rugstreeppad is een door de Wet natuurbescherming strikt beschermde soort (zie foto Natuurlijk Delfland). Het bezwaar richt zich op de datum van ingang van de vergunning. Die start al op 1 september 2022, terwijl er nog niet eens een omgevingsvergunning is aangevraagd, terwijl er nog een beroep loopt bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Watergat Monster en terwijl er nog een beroep loopt tegen een al eerder door ODH afgegeven vergunning voor de stikstofdepositie.

De omwonenden zijn pas per 16 september ingelicht door projectontwikkelaar BPD, dat het wegvangen, vervoeren en doden van de rugstreeppad is begonnen per 1 september, zonder de bewoners te informeren dat zij hiertegen nog in beroep konden gaan. Daarmee wordt wel de indruk gewekt dat het zinloos is om gebruik te maken van wettelijke inspraakmogelijkheden. De Westlandse natuurorganisaties zijn helemaal niet geïnformeerd door BPD, terwijl dat in eerder overleg wel was afgesproken.

Natuurlijk Delfland vindt dat de ingangsdatum van vergunningen voor ontheffing van de Wet natuurbescherming gekoppeld moet worden aan de datum waarop onherroepelijk vaststaat dat de voorgenomen bouw is toegestaan.  We zien maar al te veel de ellendige gevolgen als dat niet gebeurt. Dan blijken bomen, vaak nodeloos, al gekapt voordat de bouw begint. Dan zijn voor de natuur waardevolle watergangen al gedempt om soms later weer te worden open gegraven. Dan is waardevol groen vernield om dan met veel moeite later weer hersteld te worden. Dat kan voorkomen worden als de ingangsdatum voor vergunde bouwvoorbereidingen pas ingaat als vaststaat, dat die bouw is toegestaan.

Een tweede bezwaar richt zich op het gebrekkig vastleggen van de afspraken voor compensatie. Er ligt wel een Activiteitenplan, maar dit bestaat vooral uit goede voornemens zonder financiële begroting voor de inrichting en, voor het welslagen van de compensatie doorslaggevend, de meerjarige kosten van onderhoud en beheer. Natuurlijk Delfland vraagt om te bepalen dat het compensatieplan van een financiële begroting wordt voorzien en dat voor deze kosten een garantieregeling wordt vastgelegd.

Natuurlijk Delfland gaat deze voorstellen voorleggen aan het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden ter overweging en besluitvorming.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie)  en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *