Een onsje meer voor Midden-Delfland!

Een onsje meer voor Midden-Delfland!

De Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Midden-Delfland zet de volgende stap om Midden-Delfland door te ontwikkelen tot een groenblauwe oase met ruimte voor landbouw, natuur en recreatie. Aan deze tafel werken overheden, maatschappelijke organisaties en boeren hieraan samen.

Tijdens de Dag van het Landschap op vrijdag 11 november 2022 werd de halfwegevaluatie van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden- Delfland besproken. Dit advies roept op om de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen en de verbinding met de stedelijke omgeving te versterken. Ook kreeg het uitvoeringsprogramma aandacht. De komende jaren wordt hier concreet invulling aan gegeven.

Halfwegevaluatie: ‘Mag het een onsje meer zijn’

In het Halfwegadvies  concludeert Harm Veenenbos, die eerder als  provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit ook bij de aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap had geadviseerd,  dat deze aanwijzing partijen heeft aangemoedigd om zich steviger in te zetten voor dit gebied. De opdracht om de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen en de aansluiting op de stedelijke omgeving te versterken is de afgelopen jaren niet goed van de grond gekomen. Hij adviseert daarom de komende jaren  de ontwikkeling van dit Bijzonder Provinciaal Landschap inhoudelijk meer focus te geven, te versnellen en slagvaardiger te worden. Zowel de Landschapstafel als de provincie delen de conclusies en aanbevelingen uit dit advies dat verder pleit voor meer menskracht en middelen en betere verankering in beleid.

Marja van Bijsterveldt, voorzitter Landschapstafel: We moeten aan de slag met de aanbevelingen. Midden-Delfland is een prachtig eeuwenoud polderlandschap, met bijzondere boeren, natuur en historie. Waar mensen kunnen wandelen, fietsen, varen en hopelijk deze winter ook weer schaatsen. Onze kostbare binnentuin waar de 2,3 miljoen mensen in onze regio van kunnen genieten!

Uitvoeringsprogramma: rust en genieten in een beleefbaar, natuurrijk en vitaal  agrarisch landschap

Het uitvoeringsprogramma schetst hoe partijen de kwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland beter willen beschermen en versterken. De nadruk ligt hierbij op kringlooplandbouw met de koe en de grutto in de wei en met unieke natuur waarin de otter zich thuis voelt. En op een recreatief landschap waar mensen uit de stad, jong en oud, graag naar toe trekken om te wandelen, fietsen,  spelen of simpelweg te verblijven om te genieten van de rust en ruimte. Voorbeelden uit het uitvoeringsprogramma zijn: een fiets- en ecoduct over de A13, een aanvalsplan voor de grutto, het maken van speelbossen in de recreatiegebieden en het oprichten van een eigen zuivelfabriek zodat stedelingen hun melk en kaas rechtstreeks van de boer kunnen kopen.

Gedeputeerde Meindert Stolk, Land- en tuinbouw: De landbouw heeft meerdere betekenissen in een landelijk gebied, zowel  als producent van voedsel, beheerder van aantrekkelijk landschap als sociaal-economisch. . Het is fijn om te zien dat er een goede samenwerking is tussen boeren, overheden en maatschappelijke organisaties in de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Dit helpt ons als provincie om te komen tot een gebiedsaanpak in het kader van het nationaal Programma Landelijk Gebied gericht op het versterken van natuur, waterkwaliteit en tegengaan van bodemdaling. Daarbij wordt ook breder gekeken naar  de kwaliteit van de leefomgeving.”

De leden van de Landschapstafel BPL Midden-Delfland

Naast de gemeente Midden-Delfland maken ook de recreatie-, natuur- en landschapsgebieden van de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Westland onderdeel uit van dit Bijzonder Provinciaal Landschap. Al deze gemeenten maken deel uit van de Landschapstafel, samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord Delflands Groen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en de Midden-Delfland Vereniging.

De Dag van het Landschap is georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging (MDV), daarbij ondersteund door de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland. MDV-voorzitter Koos Karssen toonde zich blij met de hoge opkomst en kijkt terug op een geslaagde middag, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers. ‘’Ik ben hen veel dank verschuldigd.’’

Bron : Provincie Zuid Holland

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *