Gemeente houdt vast aan realisatie tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten aan rand van De Lier #Westland

Gemeente houdt vast aan realisatie tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten aan rand van De Lier #Westland

De gemeente Westland blijft bij het standpunt dat in december 2021 terecht een vergunning is verleend voor het realiseren van bebouwing voor maximaal 688 arbeidsmigranten nabij de Oostbuurtseweg 53 in De Lier. Tegen dat besluit werden door zestien omwonenden bezwaren ingediend.
Die bezwaren werden op 13 september jl. door de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente
Westland behandeld.

De bezwaarschriftencommissie geeft in haar advies aan het college aan dat een verkeerde voorbereidingsprocedure is gebruikt. Volgens de commissie betekent de ontwikkeling een grote wijziging ingebruik en leidt deze tot meer bewegingen op en rond het perceel.

Om die reden zou een uitgebreide ruimtelijke procedure moeten worden gevolgd, zo is de redenatie. Het college van B&W daarentegen, is van mening dat de impact op de leefomgeving minder groot zal zijn, waardoor kan worden volstaan met een kortere procedure. De huisvesting wordt immers gerealiseerd in een gebied met kassen, die qua impact meer gelijkenis hebben met verstedelijkt gebied dan met agrarisch gebied (denk aan (vracht)verkeer, bebouwing en licht).

Ook uit de uitgevoerde Milieueffectrapportage (m.e.r.) blijkt dat belangrijke nadelige gevolgen van de nieuwe ontwikkeling zijn uitgesloten. Het gaat om een tijdelijke ontwikkeling en in het ontwerp van het woonpark wordt rekening gehouden met maatregelen om negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat tegen te gaan.

Voorwaarden vergunning

Zo wordt bij de huisvesting alleen samengewerkt met gecertificeerde uitzendorganisaties. Ook komt er een beheersplan met gedragsregels, 24-uurs bewaking door twee beheerders en wordt gezorgd voor
cameratoezicht. En dat zijn slechts een aantal van de voorwaarden die zijn gesteld ten gunste van
omwonenden.

Vergunning voor 10 jaar

De vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Die gaat in nadat de huisvesting daadwerkelijk in gebruik is genomen. Op het terrein worden ook diverse gemeenschappelijke functies ingericht, zoals een receptie, wasserette, sportvoorziening (fitness) en fietsenstalling. Verder komen er 2 beheerdersruimten, voldoende parkeerplaatsen, recreatie en sportvelden. Om de Oostbuurtseweg zo min mogelijk extra te belasten, wordt het verkeer via een ventweg aan de zijde van de provinciale weg geleid.

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *